Dan C. Shahar

Dan C. Shahar lives in Tucson, Arizona.